ข่าวสารและกิจกรรม

วีดีทัศน์ของคณะ

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 2563

เพจสำหรับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทุนของคณะฯ

บทความวารสาร ปี 2561

ประกาศต่างๆ ของคณะฯ

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการส่งไฟล์สำเนาเอกสารและไฟล์วีดีทัศน์แทนการสอบสัมภาษณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รอบที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการ ผู้บริหาร FAM พบประชาคม

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมจัดบูธในงาน KIDS UNIVERSITY BY KMITL

อบรมโครงการ Smart Super Visor 4.0 รุ่นที่ 2

คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด

งาน FAM MEET MEDIA 2020 "ทะยานสู่โลกใหม่ GO TO THE NEW WORLD"

อบรมคัดเลือกโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน) และโควตาโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย OVERSEAS CHINESE UNIVERSITY และ LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY (LSBU) ประเทศอังกฤษ และทำบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการ (MOU)

งานเลี้ยงขอบคุณและสังสรรค์ปีใหม่ สจล.

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด จัดทำโครงการ Young Professional Retailer

Announcement of Portfolio Presentation Round 1 Bachelor of Business Administration (International Program), Academic Year 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ใช้ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

บรรยายในหัวข้อ "Global Entrepreneurs' characteristics"

พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2562

สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ( LOVE 4 )

บรรยายในที่ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้งาน ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ไช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านกิจการพลเรือน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) นำทีมผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ (CBA&MAS)

การจัดประกวดโครงการ "กรุงไทย ตันกล้าสีขาว"

คณะการบริหารและจัดการ ได้รับการคัดเลือก Selected ให้ได้รับมาตรฐาน "Eduniversal Selected Distinction" เป็นหนึ่งใน Busiess School ท