คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เห็นสมควรให้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสอบคัดเลือกที่คณะการบริหารและจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

     1. หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

         (แบบ 1.1 และ แบบ 2.1)
         - จำนวนที่รับ      5      คน    

         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
         (แผน ก แบบ ก2)
         - จำนวนที่รับ      5      คน

รายละเอียด

กำหนดการ

หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์

 รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
15 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดการสมัครหรือประกาศรายชื่อต่างๆได้ทาง www.reg.kmitl.ac.th

หรือ

www.fam.kmitl.ac.th

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 สอบสัมภาษณ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

วันที่ 27 พฤศจิกายน – ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และ

มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

 รายงานตัวนักศึกษาใหม่

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 285005
MBA & PhD APPLICATION FORM 55842
316 คน

แชร์ให้เพื่อน