เมื่อวันที่ 20 – 29 ธันวาคม 2561 คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา "โครงการ FAM บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม" ณ โรงเรียนวัดคันโช้ง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในตัวนักศึกษาให้มีทักษะมากขึ้น ทั้งในด้านบุคลิกภาพ การทำงานเป็นหมู่คณะ การรู้จักอดทนต่อความลำบาก การตระหนักถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้และยอมรับวิถีชีวิตชาวบ้าน ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ

รูปภาพแกลลอรี่

62 คน

แชร์ให้เพื่อน